Vừa quaBộ Công an đã trình lên Chính Phủ dự thảo về thông tư quy định dịch vụ được khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Ai được quyền khai thác thông tin?

Theo dự thảo, công dân được khai thác, sử dụng các dịch vụ từ thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để khai thác thông tin của mình bằng văn bản yêu cầu cung cấp thông tin hoặc thông qua dịch vụ nhắn tin, Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội được khai thác, sử dụng các dịch vụ từ thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ công tác quản lý được giao được khai thác qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh hoặc bằng văn bản yêu cầu được khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tổ chức tín dụng, tổ chức cung cấp dịch vụ viễn thông, di động, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số, định danh điện tử, tổ chức hành nghề công chứng, thừa phát và các tổ chức khác được giao thực hiện dịch vụ công được khai thác, sử dụng các dịch vụ từ thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Công dịch vụ công Bộ Công an, bằng văn bản yêu cầu cung cấp các dịch vụ hoặc theo phương thức khác do Bộ Công an hướng dẫn.

Ngoài 3 nhóm đối tượng nêu trên, tổ chức, cá nhân khác được khai thác, sử dụng các dịch vụ từ thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bằng văn bản yêu cầu cung cấp dịch vụ.

Thủ tục khai thác thông tin qua tin nhắn

Khoản 2 Điều 7 dự thảo quy định,  người dân sử dụng số điện thoại đã được Bộ Thông tin và truyền thông xác thực, soạn và gửi tin nhắn SMS theo cú pháp được Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội về Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hướng dẫn

Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tiến hành kiểm tra số điện thoại của người dân và trả kết quả qua tin nhắn điện tử.

Nếu số điện thoại đúng, đã được đăng ký tại Bộ Thông tin và truyền thông, hệ thống sẽ gửi trả thông tin công dân. Trường hợp, số điện thoại không đúng, không đăng ký tại Bộ Thông tin và truyền thông, hệ thống sẽ thông báo số điện thoại hoặc công dân không tồn.

ADVERTISING

Cung cấp qua cổng dịch vụ công

Người có yêu cầu khai thác, sử dụng thông tin đăng nhập vào Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh (gọi tắt là Cổng dịch vụ công) qua tài khoản đã được xác thực của Cổng dịch vụ công.

Hệ thống các Cổng dịch vụ công kết nối đến hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để gửi các yêu cầu cung cấp thông tin công dân.

Người dân sử dụng chức năng cung cấp thông tin công dân đã được kết nối đến hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để cập nhật lại thông tin của chính mình được lưu trong Cổng dịch vụ công.

Trình tự cung cấp thông qua văn bản đề nghị

Cá nhân, tổ chức gửi văn bản đề nghị cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (gọi tắt là bên cung cấp).

Bên cung cấp tiếp nhận và xử lý văn bản đề nghị. Trường hợp văn bản đề nghị đúng quy định,cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư  hướng dẫn tổ chức, cá nhân đề nghị thực hiện việc khai thác, chọn lựa sản phẩm và dịch vụ chi tiết.

Trường hợp đề nghị cung cấp dịch vụ của tổ chức, cá nhân hợp lệ, bên cung cấp thực hiện việc cung cấp dịch vụ cho tổ chức, cá nhân đề nghị. Nếu từ chối,  Bên cung cấp có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

(PLO)- Tại Thông tư 59/2021, Bộ Công an đã có hướng dẫn việc xác nhận số CMND cũ, số CCCD bằng mã QR trên thẻ CCCD gắn chip.