Tiêu chí Văn phòng Luật sư Xuân Lâm chúng tôi là:

– Uy tín

– Chuyên nghiệp

– Hiệu quả cùng có lợi

Chuyển hồ sơ sai phạm của Công ty Cấp thoát nước Kiên Giang sang cơ quan công an

Chuyển hồ sơ sai phạm của Công ty Cấp thoát nước Kiên Giang sang cơ quan công an

Thanh tra tỉnh Kiên Giang vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; việc tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh đối với Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang.

Vi phạm pháp luật về công tác đấu thầu

Qua thanh tra tại Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang (Công ty Cấp thoát nước Kiên Giang), giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2022 cho thấy, trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty Cấp thoát nước Kiên Giang không xây dựng kế hoạch sử dụng lao động, tuyển dụng nhiều dẫn đến dư người lao động; không xây dựng thang, bảng lương dẫn đến chi lương không đúng quy định.

Từ năm 2018-2021, Công ty Cấp thoát nước Kiên Giang không xây dựng nhiều quy định quản lý nội bộ dẫn đến một số khoản chi không đúng trình tự thủ tục; mua hóa chất không đúng quy định của pháp luật về đấu thầu gây lãng phí, quản lý sử dụng không chặt chẽ để thất thoát; không cân đối nguồn vốn khi thực hiện đầu tư dẫn đến tiềm ẩn rủi ro mất cân đối tài chính; không nộp vào ngân sách nhà nước nguồn thu từ dịch vụ thoát nước.

1.jpg
Trụ sở Công ty Cấp thoát nước Kiên Giang

Hợp đồng mua nước sạch với giá cao hơn giá nước sạch của công ty khác, cao hơn giá nước bán lẻ tại một số khu vực, không báo cáo chủ sở hữu gây thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước; chi sai quy định tiền thù lao từ nguồn đầu tư ngoài làm giảm nguồn thu của công ty… dẫn đến hầu hết chi phí tăng qua năm từ 2018-2022, lợi nhuận sau thuế giảm liên tục từ 2018-2021, năm 2022 tăng so với năm 2021 nhưng chưa nhiều.

Công ty Cấp thoát nước Kiên Giang không chấn chỉnh sai phạm sau thanh tra (năm 2017), tiếp tục vi phạm pháp luật về công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu; mua hóa chất (PAC) cao hơn sản phẩm cùng loại, cùng xuất xứ Việt Nam tại cùng thời điểm, có dấu hiệu gây thất thoát, lãng phí. Công tác quản lý hóa chất không chặt chẽ để thất thoát 63.820kg PAC, 150kg Clo.

Có 7 đơn vị trực thuộc sử dụng hóa chất vượt định mức theo kế hoạch tài chính – tiền lương hàng năm của công ty đã được UBND tỉnh phê duyệt, gây lãng phí hóa chất: PAC là 1.518.839kg; Vôi là 1.581.064kg; Clo là 700 kg. So với định mức được thông qua hội nghị người lao động có 07 đơn vị trực thuộc sử dụng hóa chất vượt định mức của công ty, gây lãng phí: PAC là 585.219kg; Vôi là 409.164kg; Clo là 13.996kg.

Công ty Cấp thoát nước Kiên Giang nhận cổ tức bằng cổ phiếu 122.762 cổ phiếu nhưng không theo dõi số lượng cổ phiếu tăng thêm trên thuyết minh báo cáo tài chính; việc đầu tư vào Công ty cổ phần Tư vấn và Cấp nước Đông Nam Á-MeKong Rạch Giá (Công ty MeKong), bị lỗ nhưng công ty không trích lập dự phòng rủi ro đầu tư tài chính.

Không xây dựng quy chế, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trên cơ sở đó quyết định mức thù lao được hưởng đối với người quản lý công ty được cử đại diện vốn góp ở nhiều công ty, doanh nghiệp khác; chi trả tiền thù lao sai quy định cho người đại diện phần vốn góp tại doanh nghiệp khác.

Ngoài ra, Công ty Cấp thoát nước Kiên Giang không yêu cầu người đại diện phần vốn góp của công ty báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và các nội dung khác về công có vốn góp của công ty nhà nước, không báo cáo chủ sở hữu để xử lý thu hồi số tiền 1.903.283.000 đồng.

Từ năm 2019-2022, Giám đốc Công ty Cấp thoát nước Kiên Giang tiếp tục mua nước sạch của Công ty MeKong với giá cao hơn giá bán nước sạch của công ty khác, không báo cáo chủ sở hữu, không đảm bảo bù đắp chi phí sản xuất kinh doanh, có dấu hiệu thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao, gây thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.

Công ty Cấp thoát nước Kiên Giang không xây dựng quy chế trả lương, tiền thưởng người quản lý công ty; thang lương, bảng lương, chế độ phụ cấp lương; thực tế không làm nhưng khoán và chi tiền làm thêm giờ; không tổ chức thi, quyết định nâng ngạch 01 viên chức và chi lương sai quy định; quyết toán lương năm 2020 không đúng kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt; chi sai quy định tiền thù lao trách nhiệm cho Ban Thanh tra nhân dân.

Công ty không xây dựng quy chế quản lý và sử dụng quỹ phúc lợi, chi quỹ phúc lợi không đúng đối tượng. Số tiền đã chi, công ty chi không đúng trình tự thủ tục do không xây dựng các quy chế, quy định…và thực tế chỉ cho người lao động để nâng cao đời sống, không có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực.

Công ty Cấp thoát nước Kiên Giang không nộp vào ngân sách nhà nước nguồn thu từ dịch vụ thoát nước từ tháng 7/2020 đến tháng 12/2022 số tiền 37.385.989.690đồng

Tỷ lệ thất thoát nước bình quân trên địa bàn tỉnh đến năm 2022 là 28,23%, không đạt chỉ tiêu theo Quyết định số 2147/QĐ-TTg ngày 24/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025 (đến năm 2020 là 18%, đến năm 2025 là 15%).

Công ty Cấp thoát nước Kiên Giang tuyển dụng không đúng với kế hoạch dẫn đến lao động trong công ty dôi dư, ảnh hưởng chi phí và năng suất lao động; xây dựng kế hoạch tuyển dụng lao động không dựa trên kế hoạch sản xuất, kinh doanh…

Chuyển hồ sơ sang cơ quan công an

Thanh tra tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang giao Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm và xử lý theo quy định của pháp luật đối với 01 tập thể và kiểm điểm có hình thức kỷ luật đối với 01 cá nhân.

Giao Chủ tịch và Giám đốc Công ty Cấp thoát nước Kiên Giang tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, kiểm điểm có hình thức kỷ luật đối với 06 cá nhân; đồng thời kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 12 cá nhân.

Thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền 40.277.090.870đồng (đã nộp khắc phục 38.373.807.870 đồng).

Chuyển hồ sơ vụ việc sai phạm có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra, gồm: Thỏa thuận mua nước sạch không báo cáo chủ sở hữu, không đảm bảo bù đắp chi phí sản xuất kinh doanh, cao hơn giá bán nước sạch của công ty khác, có dấu hiệu thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao, gây thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước;

Công ty Cấp thoát nước Kiên Giang tiếp tục vi phạm pháp luật về đấu thầu, có dấu hiệu thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao, gây thất thoát, lãng phí; quản lý không chặt chẽ hóa chất và xuất khống 63.820 kg PAC và 150 kg Clo, có dấu hiệu gây thất thoát tài sản nhà nước; đề nghị chi tiền thù lao không đúng quy định, có dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tâm Phúc

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ XUÂN LÂM

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến: 0903 918 848

Số điện thoại Luật sư Lâm: 0903 918 848

Trụ sở: 250A Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM

Email: lxlamlaw@gmail.com- Website: www.luatsulam.com.vn