Tiêu chí Văn phòng Luật sư Xuân Lâm chúng tôi là:

– Uy tín

– Chuyên nghiệp

– Hiệu quả cùng có lợi

Giá bán buôn điện là gì? Ai quyết định giá bán buôn điện trong hợp đồng mua bán điện có thời hạn?

Giá bán buôn điện là gì? Ai quyết định giá bán buôn điện trong hợp đồng mua bán điện có thời hạn?

Cho tôi hỏi ai có quyền quyết định giá bán buôn điện theo hợp đồng mua bán điện có thời hạn? Quy định khung giá bán buôn điện có thuộc nội dung điều tiết hoạt động điện lực không? Câu hỏi của anh H (Long An).

Giá bán buôn điện là gì?

Theo quy định tại khoản 17 Điều 3 Luật Điện Lực 2004 (được bổ sung bởi khoản 1 Điều 1 Luật Điện lực sửa đổi 2012) như sau:

Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

17. Giá bán buôn điện là giá bán điện của đơn vị điện lực này bán cho đơn vị điện lực khác để bán lại.

Theo đó, giá bán buôn điện là giá bán điện của đơn vị điện lực này bán cho đơn vị điện lực khác để bán lại.

Giá bán buôn điện là gì? Ai quyết định giá bán buôn điện trong hợp đồng mua bán điện có thời hạn?

Giá bán buôn điện là gì? Ai quyết định giá bán buôn điện trong hợp đồng mua bán điện có thời hạn? (Hình từ Internet)

Ai có quyền quyết định giá bán buôn điện theo hợp đồng mua bán điện có thời hạn?

Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 31 Luật Điện Lực 2004 (được sửa đổi bởi khoản 15 Điều 1 Luật Điện lực sửa đổi 2012) về giá điện và các loại phí như sau:

Giá điện và các loại phí

3. Giá phát điện theo hợp đồng mua bán điện có thời hạn, giá bán buôn điện do các đơn vị điện lực thỏa thuận nhưng không được vượt quá khung giá phát điện, khung giá bán buôn điện đã được phê duyệt.

Đồng thời theo quy định tại Điều 26 Nghị định 137/2013/NĐ-CP về giá phát điện và giá bán buôn điện như sau:

Giá phát điện và giá bán buôn điện

1. Giá phát điện và giá bán buôn điện theo hợp đồng mua bán điện có thời hạn do bên mua điện và bên bán điện thỏa thuận theo phương pháp do Bộ Công Thương hướng dẫn, nhưng không được vượt quá khung giá đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Trong quá trình đàm phán, trường hợp chưa thỏa thuận được về giá phát điện, giá bán buôn điện để ký hợp đồng mua bán điện có thời hạn, Bộ Công Thương quyết định mức giá tạm thời để áp dụng cho đến khi bên mua điện và bên bán điện thỏa thuận được mức giá chính thức.

3. Bộ Công Thương có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.

Như vậy, giá bán buôn điện theo hợp đồng mua bán điện có thời hạn do bên mua điện và bên bán điện thỏa thuận theo phương pháp do Bộ Công Thương hướng dẫn, nhưng không được vượt quá khung giá đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Trong quá trình đàm phán, trường hợp chưa thỏa thuận được về giá bán buôn điện để ký hợp đồng mua bán điện có thời hạn, Bộ Công Thương quyết định mức giá tạm thời để áp dụng cho đến khi bên mua điện và bên bán điện thỏa thuận được mức giá chính thức.

Quy định khung giá bán buôn điện có thuộc nội dung điều tiết hoạt động điện lực không?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 66 Luật Điện lực 2004 (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 23 Điều 1 Luật Điện lực sửa đổi 2012) như sau:

Điều tiết hoạt động điện lực

1. Nội dung điều tiết hoạt động điện lực:

a) Xây dựng các quy định về vận hành thị trường điện lực cạnh tranh và hướng dẫn thực hiện;

b) Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp điều chỉnh quan hệ cung cầu và quản lý quá trình thực hiện cân bằng cung cầu về điện;

c) Cấp, sửa đổi, bổ sung và thu hồi giấy phép hoạt động điện lực theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 38 của Luật này;

d) Hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục ngừng cấp điện, cắt điện hoặc giảm mức tiêu thụ điện, điều kiện, trình tự, thủ tục đấu nối vào hệ thống điện quốc gia;

đ) Nghiên cứu, xây dựng biểu giá bán lẻ điện và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về giá điện;

e) (bị bãi bỏ bởi Khoản 2 Điều 2 Luật điện lực sửa đổi 2012)

g) Quy định khung giá phát điện, khung giá bán buôn điện, phê duyệt giá truyền tải điện, giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, phí điều độ vận hành hệ thống điện và phí điều hành giao dịch thị trường điện lực;

h) Theo dõi việc thực hiện kế hoạch và dự án đầu tư phát triển nguồn điện, lưới điện truyền tải, lưới điện phân phối để bảo đảm phát triển phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực đã được duyệt;

i) Xác định tỷ lệ công suất và tỷ lệ điện năng giữa hình thức mua bán thông qua hợp đồng có thời hạn và mua bán giao ngay phù hợp với các cấp độ của thị trường điện lực;

k) Kiểm tra, giám sát việc điều chỉnh và thực hiện giá điện;

l) Giải quyết khiếu nại và tranh chấp trên thị trường điện lực.

m) Kiểm tra hợp đồng mua bán điện có thời hạn giữa đơn vị phát điện và đơn vị mua điện, hợp đồng mua bán buôn điện có thời hạn theo quy định của Chính phủ;

n) Kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực điện lực theo quy định của pháp luật.

Như vậy, điều tiết hoạt động điện lực sẽ gồm những nội dung nêu trên và trong đó có nội dung về quy định khung giá phát điện, khung giá bán buôn điện, phê duyệt giá truyền tải điện, giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, phí điều độ vận hành hệ thống điện và phí điều hành giao dịch thị trường điện lực.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ XUÂN LÂM

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến: 0903 918 848

Số điện thoại Luật sư Lâm: 0903 918 848

Trụ sở: 250A Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM

Email: lxlamlaw@gmail.com- Website: www.luatsulam.com.vn