Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 47/2021 quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo đó, 30 loại phí, lệ phí được giảm từ ngày 1-7-2021 đến ngày 31-12-2021. Đơn cử như:

– Lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB: Bằng 80% mức thu lệ phí quy định tại Mục I Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư 25/2021.

– Phí hải quan: Bằng 90% mức thu phí, lệ phí quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 194/2016.

– Phí đăng ký giao dịch bảo đảm: Bằng 80% mức thu phí quy định tại điểm a, điểm b và điểm d khoản 1 Điều 4 Thông tư 202/2016.

– Phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động: Bằng 70% mức thu phí quy định tại Điều 1 Thông tư 110/2017.

– Lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức và Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân: Bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 172/2016.

– Lệ phí sở hữu công nghiệp: Bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Mục A Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 263/2016.

– Phí giải quyết yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, phí thẩm định hồ sơ hưởng miễn trừ trong giải quyết vụ việc cạnh tranh: Bằng 50% mức thu phí quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 58/2020.

-Lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân: Bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 172/2016/TT-BTC.

– Phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại, lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa:

a) Tại khu vực thành phố trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh bằng 50% mức thu phí, lệ phí quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 168/2016.

b) Tại các khu vực khác bằng 50% mức thu phí, lệ phí tương ứng quy định tại điểm a nêu trên.

– Phí trong lĩnh vực y tế: Bằng 70% mức thu phí quy định tại Điều 1 Thông tư 11/2020.

Thông tư 47/2021 có hiệu lực từ ngày 1-7-2021 đến hết ngày 31-12-2021.