Tiêu chí Văn phòng Luật sư Xuân Lâm chúng tôi là:

– Uy tín

– Chuyên nghiệp

– Hiệu quả cùng có lợi

Muốn làm chủ dây hụi cần đáp ứng điều kiện gì?

Muốn làm chủ dây hụi cần đáp ứng điều kiện gì?

Muốn chơi hụi phải từ bao nhiêu tuổi trở lên?

Tại Điều 5 Nghị định 19/2019/NĐ-CP có quy định về điều kiện làm thành viên chơi hụi như sau:

Điều kiện làm thành viên

1. Thành viên là người từ đủ mười tám tuổi trở lên và không thuộc trường hợp mất năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định tại Bộ luật dân sự.

Người từ đủ mười lăm tuổi đến dưới mười tám tuổi nếu có tài sản riêng có thể là thành viên của dây họ, trường hợp sử dụng tài sản riêng là bất động sản, động sản phải đăng ký để tham gia dây họ thì phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.

2. Điều kiện khác theo thỏa thuận của những người tham gia dây họ.

Như vậy, người từ đủ 15 tuổi trở lên có thể tham gia chơi hụi nếu có tài sản riêng, trường hợp có tài sản riêng là bất động sản, động sản thì phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.

Muốn làm chủ dây hụi cần đáp ứng điều kiện gì?

Tại Điều 6 Nghị định 19/2019/NĐ-CP có quy định về điều kiện làm chủ dây hụi như sau:

Điều kiện làm chủ họ

1. Chủ họ là người từ đủ mười tám tuổi trở lên và không thuộc trường hợp mất năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định tại Bộ luật dân sự.

2. Trường hợp các thành viên tự tổ chức dây họ thì chủ họ là người được hơn một nửa tổng số thành viên bầu, trừ trường hợp các thành viên có thỏa thuận khác.

3. Điều kiện khác theo thỏa thuận của những người tham gia dây hụi.

Như vậy, muốn làm chủ dây hụi thì phải đáp ứng điều kiện sau:

– Đủ mười tám tuổi trở lên;

– Chủ dây hụi không thuộc trường hợp mất năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;

– Nếu các thành viên tự tổ chức dây hụi thì chủ hụi là người được hơn một nửa tổng số thành viên bầu, trừ trường hợp các thành viên có thỏa thuận khác.

– Điều kiện khác theo thỏa thuận của những người tham gia dây hụi

Có bắt buộc công chứng, chứng thực đối với văn bản thỏa thuận về dây hụi không?

Tại Điều 7 Nghị định 19/2019/NĐ-CP có quy định về hình thức thỏa thuận về dây hụi như sau:

Hình thức thoả thuận về dây họ

1. Thoả thuận về dây họ được thể hiện bằng văn bản. Văn bản thoả thuận về dây họ được công chứng, chứng thực nếu những người tham gia dây họ yêu cầu.

2. Trường hợp thỏa thuận về dây họ được sửa đổi, bổ sung thì văn bản sửa đổi, bổ sung phải được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Như vậy, văn bản thỏa thuận về dây hụi không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. Việc công chứng, chứng thực văn bản thỏa thuận về dây hụi được thực hiện khi người tham gia dây hụi có yêu cầu.

Nội dung văn bản thỏa thuận về dây hụi bao gồm những nội dung gì?

Tại Điều 8 Nghị định 19/2019/NĐ-CP có quy định nội dung văn bản thỏa thuận về dây hụi bao gồm:

– Họ, tên, số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân hoặc số hộ chiếu; ngày, tháng, năm sinh; nơi cư trú của chủ họ (nơi chủ họ thường xuyên sinh sống hoặc nơi đang sinh sống nếu không xác định được nơi thường xuyên sinh sống);

– Số lượng thành viên, họ, tên, số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân hoặc số hộ chiếu, ngày, tháng, năm sinh, nơi cư trú của từng thành viên;

– Phần họ;

– Thời gian diễn ra dây họ, kỳ mở họ;

– Thể thức góp họ, lĩnh họ.

Ngoài ra còn có thể có các nội dung khác sau:

– Mức hưởng hoa hồng của chủ họ trong họ hưởng hoa hồng;

– Lãi suất trong họ có lãi;

– Trách nhiệm ký quỹ hoặc biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khác của chủ họ;

– Việc chuyển giao phần họ;

– Gia nhập, rút khỏi, chấm dứt dây họ;

– Trách nhiệm do vi phạm nghĩa vụ;

– Nội dung khác theo thỏa thuận.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ XUÂN LÂM

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến: 0903 918 848

Số điện thoại Luật sư Lâm: 0903 918 848

Trụ sở: 250A Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM

Email: lxlamlaw@gmail.com- Website: www.luatsulam.com.vn