Tiêu chí Văn phòng Luật sư Xuân Lâm chúng tôi là:

– Uy tín

– Chuyên nghiệp

– Hiệu quả cùng có lợi

Đề xuất nhiều quy định mới về lập biên bản vi phạm hành chính

Đề xuất nhiều quy định mới về lập biên bản vi phạm hành chính

Tại Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 118/2021/NĐ-CP, Bộ Tư pháp đã đề xuất nhiều quy định mới về lập biên bản vi phạm hành chính.

Đề xuất nhiều quy định mới về lập biên bản vi phạm hành chính

Đề xuất nhiều quy định mới về lập biên bản vi phạm hành chính (Hình từ Internet)

Bộ Tư pháp đã công bố tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 118/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Dự thảo Nghị định

Trong đó có viêc đề xuất quy định mới về lập biên bản vi phạm hành chính so với hiện hành tại Nghị định 118/2021/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Đề xuất 03 căn cứ lập biên bản vi phạm hành chính

Theo đó, việc lập biên bản vi phạm hành chính sẽ được dựa trên 03 căn cứ như sau:

(1) Đối với hành vi vi phạm hành chính không thuộc thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính hoặc trường hợp vụ việc phải giám định, kiểm nghiệm, kiểm định, xét nghiệm tang vật, phương tiện hoặc trường hợp cần thiết khác thì người có thẩm quyền đang thi hành công vụ, nhiệm vụ có trách nhiệm lập biên bản làm việc để ghi nhận sự việc;

(2) Biên bản làm việc quy định tại điểm a khoản này hoặc các biên bản, tài liệu ghi nhận vi phạm được phát hiện trong quá trình thanh tra, kiểm tra, thực hiện hoạt động quản lý nhà nước hoặc tiến hành tố tụng là một trong những căn cứ để lập biên bản vi phạm hành chính;

(3) Trường hợp người đang xem xét, xử lý vụ việc không có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, thì biên bản, tài liệu quy định tại (2) và hồ sơ kèm theo (nếu có) phải được chuyển kịp thời cho người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định pháp luật.

Đề xuất điều chỉnh thời gian lập biên bản vi phạm hành chính

Cụ thể tại Dự thảo Nghị định, quy định về thời gian lập biên bản vi phạm hành chính được đề xuất như sau:

(i) Biên bản vi phạm hành chính được lập trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi phát hiện vi phạm hành chính;

(Hiện hành thời gian lập biên bản vi phạm hành chính đối với trường hợp này là 02 ngày)

(ii) Trường hợp vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp hoặc có phạm vi rộng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, thì biên bản vi phạm hành chính được lập trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi phát hiện vi phạm hành chính; (Giữ nguyên)

(iii) Đối với vụ việc phải chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền lập biên bản, thì thời hạn lập biên bản vi phạm hành chính không quá 03 ngày làm việc đối với trường hợp quy định tại (i) và không quá 05 ngày làm việc đối với trường hợp quy định tại (ii), kể từ ngày người có thẩm quyền lập biên bản nhận được hồ sơ; (Quy định mới)

(iv) Trường hợp vi phạm hành chính được phát hiện bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hoặc phải xác định giá trị tang vật, phương tiện, giám định, kiểm nghiệm, kiểm định, xét nghiệm, thì biên bản vi phạm hành chính được lập trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày xác định được đối tượng vi phạm bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hoặc nhận được kết quả xác định giá trị tang vật, phương tiện, giám định, kiểm nghiệm, kiểm định, xét nghiệm;

(Hiện hành thời gian lập biên bản vi phạm hành chính đối với trường hợp này là 03 ngày)

(v) Trường hợp một vụ việc có nhiều hành vi vi phạm hành chính khác nhau, trong đó có hành vi được phát hiện bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hoặc phải xác định giá trị tang vật, phương tiện, giám định, kiểm nghiệm, kiểm định, xét nghiệm, thì biên bản vi phạm hành chính được lập đối với các hành vi trong vụ việc đó trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày xác định được đối tượng vi phạm bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hoặc nhận được đầy đủ kết quả xác định giá trị tang vật, phương tiện, giám định, kiểm nghiệm, kiểm định, xét nghiệm.

(Hiện hành thời gian lập biên bản vi phạm hành chính đối với trường hợp này là 03 ngày)

 

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ XUÂN LÂM

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến: 0903 918 848

Số điện thoại Luật sư Lâm: 0903 918 848

Trụ sở: 250A Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM

Email: lxlamlaw@gmail.com- Website: www.luatsulam.com.vn