Vừa qua, Bộ Công an đã ban hành Thông tư 59/2021 (có hiệu lực từ 1-7-2021) quy định chi tiết thi hành Luật Căn cước công dân. Tại Thông tư 59, Bộ Công an đã có hướng dẫn việc xác nhận số CMND cũ, số CCCD bằng mã QR trên thẻ CCCD gắn chip.

Cụ thể, Điều 12 Thông tư 59 quy định, mã QR code trên thẻ CCCD có lưu thông tin về số CCCD, số CMND. Cơ quan, tổ chức, cá nhân kiểm tra thông tin về số CCCD, số CMND của công dân thông qua việc quét mã QR code, không yêu cầu công dân phải cung cấp giấy xác nhận số CMND, CCCD.

Trường hợp trong mã QR code trên thẻ CCCD không có thông tin về số CMND, số CCCD cũ thì cơ quan công an nơi tiếp nhận đề nghị cấp CCCD có trách nhiệm cấp giấy xác nhận số CMND, số CCCD cũ cho công dân khi có yêu cầu.

Trường hợp thông tin số CMND, số CCCD cũ của công dân không có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì đề nghị công dân cung cấp bản chính hoặc bản sao thẻ CCCD, bản sao CMND (nếu có). Cơ quan Công an nơi tiếp nhận đề nghị cấp thẻ CCCD tiến hành tra cứu, xác minh qua tàng thư CCCD, giấy tờ hợp pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp có thể hiện thông tin số CMND, số CCCD để xác định chính xác nội dung thông tin.

Trường hợp có đủ căn cứ thì cơ quan quản lý CCCD cấp Giấy xác nhận số CMND, số CCCD cho công dân, nếu không có căn cứ để xác nhận thì trả lời công dân bằng văn bản và nêu rõ lý do. Thời hạn cấp giấy xác nhận không quá 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.